Boris Mann’s Personal Blog

Jan 2010

Me as a Lego chef /via @counti8

Media_httpepyimgcomca_abavi

Karen thinks this is me.