Tea while I wait for take out (Miyako Sushi)

Boris Mann @boris